dimecres, 21 de setembre del 2016

Canvi climàtic

El canvi climàtic és la variació global del clima de la Terra, per això es produeixen diverses escales de temps i sobre els paràmetres  climàtics (temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat ). Els canvis són per causes naturals i els últims segles també afecta les activitats humanes.
Altera a l’atmosfera mundial i que se suma a variabilitat natural del clima observada en períodes de temps llargs.
El terme normalment la gent ho utilitza de manera errada, es pensen que el canvi climàtic és el mateix que l’escalfament global.
El terme canvi climàtic només s’utilitza per referir-se als canvis provocats per les causes humanes.

  • No es pot confondre canvi climàtic amb varietat climàtica (fa referència a canvis qualsevol variació del clima sigui per processos propis del sistema climàtic o per altres causes).
El nostre planeta: la Terra

L'atmosfera canvia

L'atmosfera és dinàmica, ja que l'aire absorbeix calor de la superfície i s'expandeix. Llavors perd densitat i s'eleva i altres masses d'aire es posen en aquell lloc.

Un planeta oceànic

Una pregunta molt comú és, per què l'aigua de la Terra és líquida a la superfície? Doncs, és per la seva proximitat al Sol, per la superior massa i gravetat de la Terra i pels gasos d'hivernacle. Així, tenim el conegut cicle de l'aigua.

Erosió i sedimentació 

La sedimentació és quan l'aigua erosiona i mou material sòlid, quan es dipositen en un altre lloc es formen els sediments químics i detrítics. 

L'interior de la Terra

Hi ha 6.378 km de roca fins el centre de la terra, però tenim diferents conclusions, com per exemple, per la densitat de la Terra podem deduir que el planeta no és homogeni. També, les ones sísmiques dels terratrèmols canvien la direcció i la velocitat quan canvia el medi per on es propaguen.
Així, sabem que el nucli està format entre el 80% i el 90% per ferro i el 10% per níquel, entre d'altres.

L'energia interna de la Terra

Està causada per: 
-Isòtops radioactius. 
-Calor latent.
-Energia residual.